0

0
پرداخت ناقص بیمه نخیلات و عدم پردات خسارت بیمه کشاورزی گندمکاران علرغم گذشت چند سال به عده ای از گندمکاران 4بار پرداخت شده به عده ای هیچ (حتی یک ریال)